มอเตอร์ Emax-Pulso-Motrolfly


D2206KV1500
Price: 390 B.- 
EMAX CF 2812KV1700
Peice: 250 B.-
EMAX CF 2815KV2000
Price: 280 B.-
 EMAX BLUE
2210KV1560
Price: 380 B.-
EMAX MOTOR
GT2812KV1060 = 790 B.-
GT2812KV1840 = 790 B.-
EMAX MOTOR
GT2815KV1100=1,150 B.
GT2815KV1500=1,150 B.
   Pulso U39L/250
Price 800 B.-
   Pulso U39M/450
Price 700 B.-
Pulso
U35M/675
Price 1,200 B.-
MOTROLFLY
DM2810KV830
Price : 980 B.-
MOTROLFLY
DM2215KV850
Price : 750 B.-
   
  Pulso 2208KV1100  Price  : 950 B.-
Pulso 2208KV1890  Price : 950 B.-
   Pulso 2212KV710 Price : 980 B.-
  Pulso 4130KV440
Price 2,800 B.- ลดเหลือ 2,100 B.-
เพระไม่มีชุดน็อตยึดและสปินเนอร์